Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa


IDEALAN Telewizja Internet Telefon


Unia Europejska

Projekt pn. ”Budowa sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu nowej generacji w wybranych miejscowościach województwa podlaskiego – obszar suwalski” współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Projekt pn.: „"Budowa sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu nowej generacji w wybranych miejscowościach województwa podlaskiego - obszar suwalski" realizowany jest w ramach  Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.  Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działanie 1.1 "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach" Okres realizacji Projektu  wynosi  do 31.10.2020.

W ramach przedmiotowego projektu planowane jest wybudowanie telekomunikacyjnej infrastruktury szerokopasmowej umożliwiającej korzystanie z usług elektronicznych na obszarze Suwalskim w województwie podlaskim. Projekt zlokalizowany jest na obszarze 5 powiatów: augustowskiego, grajewskiego, sejneńskiego, monieckiego, suwalskiego oraz m. Suwałki, gdyż jest to teren na którym taka infrastruktura nie występuje. Zaprojektowana w ramach projektu sieć dostępowa obejmuje swoim zasięgiem 148 miejscowości na obszarze 20 gmin. Bezpośrednio w zasięgu sieci znajduje się 13 651 gospodarstw domowych, oraz wszystkie placówki oświatowe wskazane do objęcia zasięgiem sieci w ramach projektu.

Wykaz miejscowości objętych projektem dostępny jest TUTAJ.

Realizacja inwestycji przyczyni się do znacznego wzrostu liczby gospodarstw domowych będących w zasięgu sieci szybkiego dostępu do Internetu a tym samym zniweluje różnice pomiędzy dostępem do Internetu w dużych miastach i małych miejscowościach

Miejscowościom objętym realizacją projektu zostanie zapewniony szerokopasmowy dostęp do Internetu o przepustowości min 100 Mb/s. w technologii FTTH GPON.

Za pomocą mającej powstać sieci telekomunikacyjnej będzie możliwe świadczenie usług o wysokiej jakości przy jednoczesnym zapewnieniu niskiej awaryjności oraz konkurencyjnej ceny. Co więcej jednym z założeń projektu jest objęcie zasięgiem sieci jak największej ilości gospodarstw domowych.

Usługi szerokopasmowe jakie mają być świadczone ułatwią mieszkańcom konsumowanie treści dostępnych w sieci Internet. Łatwy dostęp do szerokopasmowego Internetu jest jednym z czynników przyczyniających się do zwiększenia ilości mieszkańców, znacząco ułatwia promocję regionu, przyczynia się do wzrostu konkurencyjności obszaru oraz do eliminacji wykluczenia cyfrowego mieszkańców. Technologia światłowodowa będzie w stanie sprostać rosnącemu w społeczeństwie zapotrzebowaniu na nowe usługi, które do swego działania wymagają dużych zasobów sieciowych. Budowę sieci światłowodowej można więc uznać za inwestycje na przyszłość umożliwiającą uczestnictwo w technologicznym rozwoju kraju. Powyższe przyczyni się nie tylko do rozwoju sfery usługowej dla mieszkańców, ale również stworzy możliwości nawiązania szerszych relacji biznesowych z przedsiębiorcami, którzy do swej działalności potrzebują sprawnie działającej i zaawansowanej infrastruktury telekomunikacyjnej.

W ramach  projektu do placówek oświatowych wskazanych do objęcia zasięgiem zostanie doprowadzone przyłącze światłowodowe do budynku oraz zostanie wykonane niezbędne okablowanie strukturalne jak również punkt dostępowy WiFi. Zapewnienie placówkom oświatowym niezbędnej infrastruktury telekomunikacyjnej pozwoli na skorzystanie z usług Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE), sieci dostępu do Internetu o symetrycznej przepustowości co najmniej 100 Mbps. Ustawą o OSE, która weszła w życie w dniu 13 grudnia 2017 r. zostały objęte docelowo wszystkie szkoły podstawowe oraz ponadpodstawowe w Polsce. Zgodnie z w/w ustawą na organach prowadzących szkoły spoczywa obowiązek zapewniania do dnia 1 stycznia 2021 r. dostępu do w/w infrastruktury.


Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa


IDEALAN Telewizja Internet Telefon


Unia Europejska

Projekt pn. ”Budowa sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu nowej generacji w wybranych miejscowościach województwa podlaskiego – obszar suwalski”
współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.